REGULAMIN PROMOCJI "PIERWSZA POŻYCZKA ZA DARMO"

§1

Organizator

1. Organizatorem promocji "Pierwsza pożyczka za darmo" zwanej dalej „promocją”, jest MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w

Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 527-27- 58-771, zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a)Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.extraportfel.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na platformie Extraportfel.pl.

b)Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.

c)Standardowa Opłata Prowizyjna– Prowizja za udzielenie pożyczki zgodna z Tabelą Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej zawartej z Pożyczkodawcą.

d)Promocyjna Opłata Prowizyjna – prowizja za udzielenie pożyczki obniżona w stosunku do Tabeli Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą. e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na platformie Extraportfel.pl.

f)Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.Promocja trwa od 02-07-2014 do odwołania.

2.Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na platformie Extraportfel.pl.

3.Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki udzielonej za pośrednictwem Extraportfel.pl.

4.Na pierwszą pożyczkę, o którą aplikował uprawniony klient w okresie trwania promocji zostanie mu przyznany rabat w wysokości 100% kosztów pożyczki.

5.Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 3 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 3 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Prowizyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Prowizyjną.

6.Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnej opłaty prowizyjnej pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.

7.Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

3.Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

REGULAMIN PROMOCJI "PROGRAM LOJALNOŚCIOWY"

§1

Organizator

1. Organizatorem promocji "program lojalnościowy” zwanej dalej „promocją”, jest MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 527-27-58- 771, zwana dalej „spółką” lub „pożyczkodawcą”.

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a)Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.extraportfel.pl/rejestracja/ lub wniosek o pożyczkę lub pożyczkę refinansującą dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na platformie Extraportfel.pl.

b)Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.

c)Pożyczka refinansująca – pożyczka udzielona Klientowi przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika w formie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania Klienta względem trzeciego podmiotu, stosownie do dyspozycji Klienta.

d)Pośrednik – Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), Kasprzaka 2/8, KRS 0000453034e) Standardowa Opłata Prowizyjna– Prowizja za udzielenie pożyczki zgodna z Tabelą Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej zawartej z Pożyczkodawcą.

f)Promocyjna Opłata Prowizyjna – prowizja za udzielenie pożyczki obniżona w stosunku do Tabeli Prowizji stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą. g) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na platformie Extraportfel.pl.

h)Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1.Promocja trwa od 01-03-2016 do odwołania.

2.Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na stronie Extraportfel.pl i całkowicie spłaciły swoje poprzednie zobowiązanie przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

3.Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

a.przed ubieganiem się o pożyczkę z rabatem spłacenie w pełni co najmniej jednej pożyczki w Extraportfel.pl

b.nieposiadanie na koncie opóźnienia w spłacie dłuższego niż 20 dni,

c.spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 3 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 3 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Prowizyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.

4. W przypadku nie spełnienia jednego z warunków określonych w §3 punkt 3 Klientowi nie przysługuje możliwość skorzystania z Promocyjnego oprocentowania pożyczki.

5. Wartość rabatu jest zależna od terminu na który zaciągana jest pożyczka:

Termin pożyczki

Wartość rabatu

5 dni

30%

10 dni

25%

15 dni

20%

20 dni

10%

25 dni

10%

30 dni

8%

6.Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnego oprocentowania pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.

7.Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

§4 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

2.Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

3.Spółka na prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji regulaminu promocji.


REGULAMINY PROMOCJI OBOWIĄZUJĄCE DO 29 LUTEGO 2016 ROKU


REGULAMIN PROMOCJI "PIERWSZA POŻYCZKA ZA DARMO"

§1

Organizator

  1. Organizatorem promocji "Pierwsza pożyczka za darmo" zwanej dalej „promocją”, jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, kapitał zakładowy 2 700 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 525-25-48-958, zwana dalej „spółką”.§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.extraportfel.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie extraportfel.pl.
b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.
c) Standardowa Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna zgodna z Tabelą Opłat administracyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.extraportfel.pl/files/pdf/umowa_ramowa_EP.pdf

d) Promocyjna Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat administracyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.extraportfel.pl/files/pdf/umowa_ramowa_EP.pdf

e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie Extraportfel.pl.
f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.


§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od 14-09-2015 do 29-02-2016
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegająca się o pożyczkę, które dokonały rejestracji na stronie extraportfel.pl.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki w extraportfel.pl.
4. Na pierwszą pożyczkę, o którą aplikował uprawniony klient w okresie trwania promocji zostanie mu przyznany rabat w wysokości 100% kosztów pożyczki.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 10 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Administracyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
6. Złożenie wniosku o skorzystanie z promocyjnego oprocentowania pożyczki po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.


§4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

REGULAMIN PROMOCJI "KODY PROMOCYJNE"

§1

Organizator

1. Organizatorem promocji "Kody promocyjne" zwanej dalej „promocją”, jest Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa 01-211, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453034, kapitał zakładowy 2 700 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 525-25-48-958, zwana dalej „spółką”.

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
a) Wniosek o pożyczkę – formularz zawierający dane klienta, kwotę pożyczki, oprocentowanie i okres, na który zostało zaciągnięte zobowiązanie, dostępny na stronie https://www.extraportfel.pl/rejestracja/ lub wniosek dostępny po zalogowaniu się w strefie użytkownika na stronie Extraportfel.pl.

b) Pożyczka – pożyczka gotówkowa dla osób fizycznych oferowana przez spółkę.

c) standardowa Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna zgodna z Tabelą Opłat administracyjnych dostępną na stronie internetowej https://www.extraportfel.pl/files/pdf/umowa_ramowa_EP.pdf

d) Promocyjna Opłata Administracyjna– Opłata Administracyjna obniżona w stosunku do Tabeli Opłat administracyjnych dostępnej na stronie internetowej https://www.extraportfel.pl/files/pdf/umowa_ramowa_EP.pdf

e) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie extraportfel.pl.

f) Termin zapadalności pożyczki – dzień w którym Klient powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec Pożyczkodawcy.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od kwietnia-2015 do 29-02-2016.
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne będące Klientami, które posiadają lub posiadały pożyczkę w extraportfel.pl i do których został wysłany za pośrednictwem SMS lub e-mail Kod promocyjny.
3. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest otrzymanie od LendOn.pl Kodu promocyjnego.
4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę w extraportfel.pl lub zniżki na Przedłużenia aktywnej pożyczki, rozumianej jako prawo do skorzystania z Promocyjnej Opłaty Administracyjnej.
5. Warunkiem skorzystania z promocji w postaci rabatu na kolejną pożyczkę jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w terminie nie dłuższym niż do 10 dnia po terminie zapadalności pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki po 10 dniu terminu zapadalności Promocyjna Opłata Administracyjna przestaje obowiązywać i Klient zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze Standardową Opłatą Administracyjną.
6. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.
7. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
8. Każdy kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.
9. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie spółki, chyba że indywidualne warunki stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.To Top