REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „POŻYCZKA PROMOCYJNA”

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Pożyczka Promocyjna” zwanej dalej „Promocją”, jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 1.000 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5272758771, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie Extraportfel.pl
b) Odsetki Kapitałowe – naliczane na podstawie art. 359 § 2 oraz § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu korzystania z Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).
c) Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie Pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.
d) Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
e) Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki i która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z   działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Profil Klienta – oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Klienta na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.
g) Promocja – oznacza możliwość spłaty pierwszej Pożyczki udzielonej pod marką Extraportfel.pl bez konieczności zapłaty lub z obniżoną kwotą Opłaty przygotowawczej, Prowizji lub Odsetek kapitałowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
h) Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.
i) Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.
j) Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.
k) Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w celu zawarcia Umowy Pożyczki poprzez formularz dostępny na stronie Extraportfel.pl lub po zalogowaniu się w Profilu Klienta.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.Uczestnikami Promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę, które dokonały rejestracji w Serwisie, tj. na stronie Extraportfel.pl i złożyły Wniosek o Udzielenie Pożyczki.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej Pożyczki udzielonej w Extraportfel.pl. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki udzielonej na Extraportfel.pl wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.
3. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.
4. Promocja oznacza możliwość spłaty pierwszej Pożyczki udzielonej w Extraportfel.pl bez konieczności zapłaty lub z obniżoną kwotą Opłaty przygotowawczej, Prowizji lub Odsetek kapitałowych, z zastrzeżeniem §3 pkt. 6.
5. Szczegółowe warunki finansowe Promocji określone są w Umowie Pożyczki.6. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Prowizją, Opłatą przygotowawczą i Odsetkami kapitałowymi, zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.
7. Złożenie wniosku o udzielenie Pożyczki po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji.
8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez      Pożyczkodawcę, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.
9. Warunkiem udzielenia pierwszej Pożyczki na warunkach promocyjnych jest pozytywna ocena zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy dotycząca Pożyczki na warunkach promocyjnych. Ostateczna decyzja o udzieleniu Promocji zależy od Pożyczkodawcy. W przypadku negatywnej oceny zdolności kredytowej dotyczącej udzielenia Pożyczki na warunkach promocyjnych, Pożyczkodawca jest uprawniony do zaoferowania i udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki ze standardową wysokością Opłaty przygotowawczej, Prowizji lub Odsetek kapitałowych lub z obniżoną Opłatą przygotowawczą, Prowizją lub Odsetkami kapitałowymi.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 23 marca 2020 roku do odwołania.
2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę Extraportfel.pl, Profil Klienta lub w inny sposób.
3. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Extraportfel.pl

REGULAMIN PROMOCJI „KODY PROMOCYJNE”

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Kody promocyjne” zwanej dalej „Promocją”, jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 1.000 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5272758771, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o Pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie Extraportfel.pl
b) Kod promocyjny – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki pod marką Extraportfel.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą Prowizji oraz Opłaty przygotowawczej.
c) Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie Pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.
d) Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.
e) Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki i która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z   działalnością gospodarczą lub zawodową.
f) Profil Klienta – oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.
g) Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.
h) Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.
i) Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.
j) Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w celu zawarcia Umowy Pożyczki poprzez formularz dostępny na stronie Extraportfel.pl lub po zalogowaniu się w Profilu Klienta.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę, będące Klientami Extraportfel.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem promocyjnym.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest posiadanie spłaconej pożyczki w Extraportfel.pl.
Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest otrzymanie od Extraportfel.pl Kodu promocyjnego.
4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną pożyczkę w Extraportfel.pl.
5. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą Prowizji oraz opłaty przygotowawczej, zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.
7. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.
8. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.
9. Każdy Kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.
10. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji.
11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 23 marca 2020 roku do odwołania.
2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę Extraportfel.pl, Profil Klienta lub w inny sposób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN PROMOCJI „KODY RABATOWE”

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Kody rabatowe” zwanej dalej „Promocją”, jest spółka MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, Warszawa 00-844, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600366, kapitał zakładowy 200 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 5272758771, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o Pożyczkę, która dokonała rejestracji na stronie Extraportfel.pl.
b) Kod rabatowy – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki refinansującej pod marką Extraportfel.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą prowizji.
c) Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.
d) Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki i która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z   działalnością gospodarczą lub zawodową.
e) Profil Klienta – oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.
f) Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.
g) Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.
h) Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.
i) Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Klienta w celu zawarcia Umowy Pożyczki poprzez formularz dostępny na stronie Extraportfel.pl lub po zalogowaniu się w Profilu Klienta.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę Refinansującą, będące Klientami Extraportfel.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem rabatowym.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest otrzymanie od Extraportfel.pl Kodu rabatowego.
3. Kod rabatowy upoważnia do jednorazowej zniżki na Pożyczkę Refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy Extraportfel.pl.
4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą Prowizji, zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.
6. Przeznaczenie Kodu rabatowego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem.
7. Każdy Kod rabatowy może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.
8.Każdy Kod rabatowy jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.
9. Wprowadzenie Kodu rabatowego po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji.
10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 23 marca 2020 roku do odwołania.
2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę Extraportfel.pl, Profil Klienta lub w inny sposób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Extraportfel.pl

REGULAMIN PROMOCJI „KODY PROMOCYJNE”

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Kody promocyjne” zwanej dalej „Promocją”, jest spółka KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, kapitał zakładowy 1.000 000.00 PLN w całości opłacony, NIP 7010545986, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a)    Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o Pożyczkę, zarejestrowana w serwisie Extraportfel.pl.

b)    Kod promocyjny – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki pod marką Extraportfel.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą Prowizji oraz Opłaty przygotowawczej.

c)    Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę  ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie Pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.

d)    Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

e)    Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki i która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z   działalnością gospodarczą lub zawodową.

f)     Profil Klienta  – oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

g)    Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

h)    Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

i)     Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.

j)     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożony przez Klienta w jego Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej z Pożyczkodawcą lub jego Operatorem.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę, będące Klientami Extraportfel.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem promocyjnym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest posiadanie spłaconej Pożyczki w Extraportfel.pl.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest otrzymanie od Extraportfel.pl Kodu promocyjnego. 

4. Kod promocyjny upoważnia do jednorazowej zniżki na kolejną Pożyczkę w Extraportfel.pl.

5. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą Prowizji oraz Opłaty przygotowawczej, zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

7. Przeznaczenie Kodu promocyjnego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem promocyjnym.

8. Każdy Kod promocyjny może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.

9. Każdy Kod promocyjny jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.

10. Wprowadzenie Kodu promocyjnego po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji. 

11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 23 marca 2020 roku do odwołania.

2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę Extraportfel.pl, Profil Klienta lub w inny sposób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Skorzystanie z promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Extraportfel.pl

REGULAMIN PROMOCJI „KODY RABATOWE”

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Kody rabatowe” zwanej dalej „Promocją”, jest spółka KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 86/410, Warszawa 00-682 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, kapitał zakładowy 1.000 000.00 PLN w całości opłacony, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a)    Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o Pożyczkę Refinansującą, zarejestrowana w serwisie Extraportfel.pl.

b)    Kod rabatowy – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki refinansującej pod marką Extraportfel.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą Prowizji.

c)    Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

d)    Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki i która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z   działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)    Profil Klienta  – oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

f)     Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

g)    Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

h)    Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.

i)     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożony przez Klienta w jego Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej z Pożyczkodawcą lub jego Operatorem.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.Uczestnikami promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę Refinansującą, będące Klientami Extraportfel.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem rabatowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest otrzymanie od Extraportfel.pl Kodu rabatowego. 

3. Kod rabatowy upoważnia do jednorazowej zniżki na Pożyczkę Refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy Extraportfel.pl.

4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą Prowizji, zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

6. Przeznaczenie Kodu rabatowego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem.

7. Każdy Kod rabatowy może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.

8. Każdy Kod rabatowy jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.

9. Wprowadzenie Kodu rabatowego po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 23 marca 2020 roku do odwołania.

2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę Extraportfel.pl, Profil Klienta lub w inny sposób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Extraportfel.pl

REGULAMIN PROMOCJI „KODY RABATOWE”

§1

Organizator

Organizatorem promocji „Kody rabatowe” zwanej dalej „Promocją”, jest spółka JJK Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B lok. 73A, 00-382 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000777317, NIP 5252785865, REGON 383012325, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, zwana dalej „Spółką” lub „Pożyczkodawcą”.

§2

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a)    Klient – osoba fizyczna ubiegająca się o Pożyczkę Refinansującą, zarejestrowana w serwisie Extraportfel.pl.

b)    Kod rabatowy – kod, za pomocą którego Klient ma możliwość wzięcia Pożyczki Refinansującej pod marką Extraportfel.pl na promocyjnych warunkach, tj. z obniżoną kwotą Prowizji.

c)    Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

d)    Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki i która zawiera Umowę Pożyczki w celu niezwiązanym bezpośrednio z   działalnością gospodarczą lub zawodową.

e)    Profil Klienta  – oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

f)     Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

g)    Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

h)    Umowa Pożyczki – oznacza umowę na podstawie której Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w określonej kwocie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązany jest do jej zwrotu na warunkach określonych w tej umowie.

i)     Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki złożony przez Klienta w jego Profilu Klienta lub podczas rozmowy telefonicznej z Pożyczkodawcą lub jego Operatorem.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.Uczestnikami Promocji mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, ubiegające się o Pożyczkę Refinansującą, będące Klientami Extraportfel.pl i do których został wysłany SMS lub e-mail z Kodem rabatowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest otrzymanie od Extraportfel.pl Kodu rabatowego. 

3. Kod rabatowy upoważnia do jednorazowej zniżki na Pożyczkę Refinansującą udzieloną za pośrednictwem platformy Extraportfel.pl.

4. Warunkiem możliwości korzystania przez Pożyczkobiorcę z niniejszej Promocji jest spłata kwoty udzielonej Pożyczki w określonym w Umowie Terminie Spłaty.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie i zwrotu Pożyczki po Terminie Spłaty, Klienta przestają obowiązywać promocyjne warunki i zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z nieobniżoną kwotą Prowizji, zgodnie ze standardowymi warunkami określonymi w Umowie Pożyczki.

6. Przeznaczenie Kodu rabatowego każdorazowo określone jest w wiadomości SMS lub e-mail wysłanej do Klienta wraz z Kodem.

7. Każdy Kod rabatowy może być wykorzystany przez danego Klienta tylko raz, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.

8. Każdy Kod rabatowy jest ważny przez 48 godzin, chyba że indywidualne warunki Promocji stanowią inaczej.

9. Wprowadzenie Kodu rabatowego po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej.

§4

Postanowienia końcowe

1. Promocja trwa od 23 marca 2020 roku do odwołania.

2. Pożyczkodawcy przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Pożyczkodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę Extraportfel.pl, Profil Klienta lub w inny sposób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie jedynie do Pożyczkobiorców, którzy zawarli Umowę Pożyczki od dnia następującego po dniu, w którym zaczęły obowiązywać te zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

6. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie Extraportfel.pl