REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wprowadzony został przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 453034 („Usługodawca”), która świadczy usługi pośrednictwa kredytowego na rzecz następujących pożyczkodawców: KIM Finance Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, nr KRS 600780, MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, nr KRS 600366, JJK Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa, nr KRS 777317 oraz DJK Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, nr KRS 778307 („Pożyczkodawcy”).
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Usługodawca udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego
  www.extraportfel.pl („Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa
  i obowiązki Usługodawca oraz osób korzystających z Serwisu („Użytkownicy”), jak również warunki świadczenia usług drogą
  elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi w zakresie umożliwienia korzystania z Serwisu na zasadach przyjętych w
  Regulaminie („Usługi” lub „Usługi świadczone drogą elektroniczną”).
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie,
  utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z
  Usług.
 5. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym
  Regulaminie.
 6. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, jego
  zrozumieniem, a także pełną akceptacją warunków Regulaminu i skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek
  osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym,
  obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
  systemów teleinformatycznych.
 9. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
  § 2
  Zakres Usług
 10. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  a. Dostęp do informacji na temat produktów i usług Pożyczkodawców, a także innych treści dostępnych w Serwisie;
  b. Utworzenie i prowadzenie Profilu Klienta;
  c. Złożenia wniosku o udzielenie pożyczki i zawarcie umowy pożyczki;
  d. Zapewnienie możliwości samodzielnej aktualizacji niektórych danych osobowych;
  e. Zapewnienie możliwości pobrania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
  do odczytu maszynowego;
  f. Zapewnienie możliwości usunięcia danych osobowych;
  g. Podgląd aktualnego stanu zobowiązania Użytkownika wynikającego z zawartej umowy pożyczki;
  h. Podgląd terminu spłaty zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki;
  i. Zapewnienie dostępu do informacji o nr rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności pożyczki lub jej
  poszczególnych rat;
  j. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – informowanie Użytkownika o przysługujących mu promocjach, rabatach
  oraz o oferowanych przez Pożyczkodawcę lub spółki z jego Grupy Kapitałowej produktach i usługach;
  k. Ułatwienie dostępu do zawartych przez Użytkownika Umów w formie elektronicznej przechowywanych w Profilu Klienta;
  l. Zapewnienie możliwości kontaktu z Pożyczkodawcą poprzez Formularz Kontaktowy dostępny w Serwisie;
  m. Zapewnienie możliwości kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
  n. Inne Usługi świadczone na podstawie odrębnych umów, w szczególności odwołujących się w swojej treści do niniejszego
  Regulaminu.
 11. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że
  wyraźnie zastrzeżono inaczej.
  § 3
  Warunki techniczne świadczenia Usług
 12. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  a. Używanie Przeglądarki internetowej Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Google Chrome lub Mozilla Firefox;
  b. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet;
  c. korzystanie z Cookies oraz Javascript;
  d. posiadanie przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 13. Wyłączenie obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować
  utrudnienia w połączeniu z Serwisem. W takim przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej
  obsługi Cookies przez Użytkownika.
 14. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 15. Ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki powinny być ustalone na poziomie co najmniej średnim.
 16. Korzystanie przez Użytkownika z innych niż wskazane w ust. 1 powyżej przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych nie
  gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 17. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu
  informatycznego, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie
  prawidłowego działania Serwisu.
 18. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.
 19. Rozliczenia transakcji kartą debetową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.
  § 4
  Rejestracja
 20. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 21. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane informacje oraz dane osobowe.
 22. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędne jest złożenie oświadczenia o
  akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych
  osobowych, który znajduje się w Polityce Prywatności.
 23. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Serwisie, każdorazowe logowanie się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia
  prawidłowego loginu oraz hasła.
 24. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia umowy pożyczki.
 25. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności
  podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
  § 5
  Świadczenie usług drogą elektroniczną
 26. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.
  Realizacja dyspozycji jest równoznaczna z wyrejestrowaniem z Serwisu i usunięciem Profilu Klienta. Usługodawca zastrzega sobie
  prawo do odmowy dezaktywacji Profilu Klienta, mimo złożenia wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do
  czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy pożyczki.
 27. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, w szczególności w
  sytuacji naruszenia niniejszego Regulaminu, a także z ważnych przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych bez
  konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi. Użytkownik zostanie poinformowany o wypowiedzeniu Umowy o
  świadczenie usług z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w Serwisie.
  Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z usunięciem Profilu Klienta.
 28. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcie Profilu Klienta nie wpływa na ważność zawartych przez
  Użytkownika za pośrednictwem Serwisu umów pożyczki.
 29. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od
  dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie skanu podpisanego oświadczenia o odstąpieniu w powyższym
  terminie na adres elektroniczny wskazany w Serwisie. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy o
  świadczenie usług drogą elektroniczną, załączonego do niniejszego Regulaminu.
  § 6
  Profil Klienta
 30. Zalogowanie się do Profil Klienta wymaga pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie wprowadzonego Loginu i
  Hasła.
 31. Hasło jest ciągiem znaków numerycznych lub alfa-numerycznych i składa się z co najmniej jednej cyfry, jednej wielkiej litery i co
  najmniej 5 znaków.
 32. Utworzenie Profilu Klienta dokonuje się jednorazowo w Serwisie podczas wnioskowania o pierwszą pożyczkę.
 33. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia
  przed dostępem do nich osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez
  Użytkownika osobom trzecim Loginu lub Hasła.
 34. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych. W przypadku zmiany adresu zamieszkania
  na adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Użytkownik zobowiązany jest do wskazania adresu do korespondencji na terenie
  Rzeczpospolitej Polskiej.
 35. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane samodzielnie przez Użytkownika.
  § 7
  Zasady korzystania z Serwisu
 36. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
  dobrymi obyczajami.
 37. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż
  w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na
  gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych
  materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 38. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez
  Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  a. podania nieprawdziwych danych osobowych,
  b. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  c. naruszenia dobrych obyczajów, w tym co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do
  Usługodawcy.
 39. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę, niemniej jednak nie wpływa na ważność zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy pożyczki.
 40. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Usługodawcę oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu,
  przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych
  treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym
  przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 41. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych
  zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w
  innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
  Usługodawcy jest zabronione.
  § 8
  Reklamacje
 42. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.
 43. Reklamacje należy składać w jednej z poniżej wskazanych form:
  a. drogą pisemną na adres Usługodawcy;
  b. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny wskazany w Serwisie;
  c. drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii wskazanej w Serwisie;
  d. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 44. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  a. oznaczenie Użytkownika poprzez wskazanie:
  Imienia i nazwiska Użytkownika;
  Adresu e-mail Użytkownika;
  Adresu zamieszkania Użytkownika;
  Numeru PESEL Użytkownika;
  Numeru umowy pożyczki (jeśli została zawarta).
  b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  c. żądanie Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia Reklamacji;
  d. określenie sposobu, w jaki Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
  e. podpis Użytkownika – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej.
 45. Usługodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.
 46. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Usługodawca
  poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  a. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  b. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  c. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 47. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub, na wniosek Użytkownika, za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 48. Nie podlegają rozpatrzeniu zgłoszenia, w których Użytkownik nie jest możliwy do zidentyfikowania.
 49. W sytuacjach, gdy reklamacje nie zawierają elementów wskazanych w ust. 3 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo kontaktu
  z Użytkownikiem w celu jego identyfikacji, a także zweryfikowania lub doprecyzowania szczegółów reklamacji.
 50. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowego realizowania zobowiązań względem Pożyczkodawcy w
  związku z zawarta umową pożyczki.
  § 9
  Postanowienia końcowe
 51. Regulamin dostępny jest w Serwisie.
 52. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 53. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie. W sprawach
  nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się
  przepisy prawa polskiego.
 54. Informacje na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 55. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody
  powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z
  niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami
  komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 56. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niej niezależnych. Ze względów
  bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy spółka ta ma prawo zablokować lub czasowo
  zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 57. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzenia, ograniczenia lub zaprzestania
  oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych
  cech usług i narzędzi Usługodawca poinformuje Użytkownika stosownym ogłoszeniem w Serwisie.
 58. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie
  Regulaminu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail. Regulamin w nowej wersji zostanie również zamieszczony w Serwisie.
 59. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni
  od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu
  równoznaczne jest z wyrażeniem ich akceptacji.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną – Formularz odstąpienia

(miejscowość i data)


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Ja niżej podpisany_________________________________________________________________ zamieszkały
________________________________________, posiadający/a nr PESEL _______________,
niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną odstępuję od Umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze spółką Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

____________________________________________________

(własnoręczny podpis)