OŚWIADCZENIE PEP

CreamFinance Poland
e-mail: info@creamfinance.com
adres: ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa,
WWW.CREAMFINANCE.COM


OŚWIADCZENIE PEP


Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018, poz. 723), informujemy, iż Pan/Pani jest zobowiązany/a do złożenia oświadczenia PEP.
Uprzejmie prosimy, o uzupełnienie Oświadczenia PEP w sytuacji, gdy spełnia Pan/Pani kryteria ustawowe wskazane poniżej,
a następnie odesłanie podpisanego Oświadczenia PEP na adres Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa.
Jednocześnie informujemy, że zobowiązany jest Pan/Pani do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany
okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia
dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.


IMIĘ I NAZWISKO ______________________________________________________
PESEL/DATA URODZENIA _______________________________________________


*Oświadczam, że jestem:
□ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
□ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
□ bliskim współpracownikiem osoby wynajmującej eksponowane stanowisko polityczne
w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 2018, poz. 723).


Oświadczenie składam świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 1. przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące
  stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne w tym:
  a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta
  Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  c) członków organów zarządzających partii politycznych,
  d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla,
  których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego,
  Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz
  sędziów sądów apelacyjnych,
  e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu
  NBP,
  f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym
  dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu
  Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób
  prawnych,
  h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące
  równoważne funkcje w tych organizacjach,
  i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych
  urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
 2. przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
  a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  CONTACTS CREAMFINANCE
  e-mail: info@creamfinance.com
  adres: ul. Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa
  WWW.CREAMFINANCE.COM
  b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej
  we wspólnym pożyciu,
  c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne,
 3. przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
  a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
  osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką
  osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających
  osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę
  zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
  Data, miejscowość i podpis:
  *zaznacz odpowiednio.