UMOWA POŻYCZKI

UMOWA POŻYCZKI Nr

MDP Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600366, NIP 5272758771, REGON 363682923, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,

dla której usługi pośrednictwa świadczy:

Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, NIP 5252548958, REGON 146563260, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł, zwana dalej „Pośrednikiem”,

a

Panem/Panią , nr. telefonu, adres poczty elektronicznej , adres zameldowania ul. , nr. PESEL  zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą

Strony niniejszej Umowy ustalają następujące warunki Pożyczki:

WARUNKI POŻYCZKI
 StandardowePromocyjne
Całkowita Kwota Pożyczki  zł
Prowizja  zł
Odsetki kapitałowe  zł
Całkowity Koszt Pożyczki (Prowizja + Odsetki kapitałowe) zł
Całkowita Kwota do Zapłaty (Całkowita Kwota Pożyczki + (Całkowity Koszt Pożyczki) zł zł 
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki 
Termin Spłaty Pożyczki 
RRSO% %
Roczna stopa Odsetek za opóźnienie%
Odsetki kapitałowe w stosunku dziennym (w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki)

Promocyjne Warunki Pożyczki mają zastosowanie w przypadku udzielenia Pożyczki na warunkach promocyjnych, zawartych w osobnym regulaminie promocji, zaakceptowanych przez Pożyczkobiorcę. Promocyjne Warunki Pożyczki przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę obowiązku terminowej spłaty Pożyczki. Po anulowaniu Promocyjnych Warunków Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki zgodnie ze Standardowymi Warunkami Pożyczki.

Standardowe Warunki Pożyczki mają zastosowanie w przypadku udzielenia Pożyczki bez warunków promocyjnych lub braku spłaty Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych w określonym Terminie Spłaty Pożyczki.

§ 1

DEFINICJE

Użyte niniejszej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1. Administrator Danych Osobowych – Pożyczkodawca, będący stroną Umowy Pożyczki, który przetwarza Dane Osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w razie, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy – dla celów archiwalnych, statystycznych oraz obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej, a także w celu ochrony praw Pożyczkodawcy przed sądem w przypadku wniesienia przez Pożyczkobiorcę roszczeń.

2. Całkowity Koszt Pożyczki – wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje – określone w Umowie.

3. Całkowita Kwota do Zapłaty – suma Całkowitego Kosztu Pożyczki i Całkowitej Kwoty Pożyczki.

4. Całkowita Kwota Pożyczki – kwota stanowiąca kapitał udzielonej Pożyczki, przekazywana na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

5. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

6. Elektroniczne Kanały Komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.

7. Formularz Informacyjny – ujednolicony formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane dotyczące Pożyczki przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

8. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej zarządzanej przez Pośrednika, udostępniony Pożyczkobiorcy w celu rejestracji oraz składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

10. Klient – osoba zainteresowana uzyskaniem Pożyczki.

11. Odsetki kapitałowe – odsetki naliczane od Całkowitej Kwoty Pożyczki do Terminu Spłaty Pożyczki na podstawie art. 359 § 2 oraz § 2¹ Kodeksu cywilnego według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Odsetki te naliczane są za każdy dzień korzystania z Całkowitej Kwoty Pożyczki.

12. Odsetki za opóźnienie – naliczane na podstawie art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, w wyniku opóźnienia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

13. Opłata weryfikacyjna – opłata w wysokości 0,01 zł, którą Klient zobowiązany jest uiścić w celu weryfikacji przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika numeru rachunku bankowego należącego do Klienta oraz jego tożsamości. Opłata weryfikacyjna podlega zwrotowi.

14. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się na stronie internetowej zarządzanej przez Pośrednika, a także na Profilu Klienta, określający Administratora Danych Osobowych, informacje o danych gromadzonych o Pożyczkobiorcy i zasadach ich przetwarzania lub analizowania, prawach Pożyczkobiorcy oraz inne istotne informacje dotyczące Danych Osobowych Pożyczkobiorcy.

15. Pośrednik – podmiot, dokonujący czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy.

16. Pożyczka – kwota wypłacona na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

17. Pożyczka promocyjna – Pożyczka udzielona na zasadach promocyjnych określonych w regulaminie promocji zamieszczonym na Stronie Internetowej.

18. Pożyczkobiorca – osoba fizyczna, której Pożyczkodawca udziela Pożyczki na podstawie Umowy i która zawiera Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

19. Pożyczkodawca – podmiot udzielający Pożyczki Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy. Pożyczkodawca jest Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy.

20. Profil Klienta – konto Klienta tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości, udostępnione Pożyczkobiorcy po zalogowaniu w celu m. in. składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki oraz komunikowania się z Pożyczkodawcą w zakresie spraw regulowanych niniejszą Umową.

21. Prowizja – opłata należna Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu przygotowania, udzielenia, utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

22. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki – możliwość wydłużenia dotychczasowego Terminu Spłaty Pożyczki w oparciu o wniosek Pożyczkobiorcy w tym zakresie.

23. Rachunek Bankowy do Spłaty – indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Pośrednika działającego na rzecz Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt. Lista Rachunków Bankowych do Spłaty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

24. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest Pożyczkobiorca, prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski, na który przelewana jest Pożyczka.

25. RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z Ustawą i założeniami określonymi w Umowie. Jest to Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa Całkowitej Kwoty Pożyczki w stosunku rocznym.

26. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Pośrednika pod adresem www.lendon.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki oraz zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika.

27. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Całkowitą Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Pośrednika działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

28. Umowa Pożyczki lub Umowa – niniejsza umowa pożyczki stanowiącą kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów Ustawy.

29. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.).

30. Warunki Pożyczki lub Warunki Umowy – warunki uzgodnione przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, wskazane w tabeli.

31. Weryfikacja – czynności kontrolne dokonywane przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Internetowym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych w rozumieniu Ustawy.

32. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w niniejszej Umowie, mający na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki, na warunkach określonych w Umowie, a Pożyczkobiorca tę Pożyczkę przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu, powiększonej o Prowizję i Odsetki kapitałowe wskazane w tabeli określającej Warunki Pożyczki, w Terminie Spłaty Pożyczki.

2. Udzielenie Pożyczki następuje po dokonaniu przez Pożyczkodawcę oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, a także po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę innych warunków określonych w Umowie Pożyczki.

3. Wypłata Pożyczki nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, stosownie do treści § 4 ust. 9 Umowy. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie przelewu Pożyczki na wskazany we Wniosku o Udzielenie Pożyczki Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

4. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony do dnia spłaty Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy Pożyczki.

5. Pożyczka może zostać udzielona i spłacona wyłącznie w złotych polskich.

§ 3

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • a. jest osobą fizyczną;
 • b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • c. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • d. posiada numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie i zamieszkanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • e. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek udzielenia Pożyczki;
 • f. w chwili złożenia Wniosku o Pożyczkę nie posiada zaległości względem Pożyczkodawcy;
 • g. zarejestrował się na Stronie Internetowej;
 • h. pozytywnie przeszedł weryfikację tożsamości oraz zdolności kredytowej za pomocą usługi umożliwiającej natychmiastową weryfikację Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji, lub przelewu 0,01 zł tytułem Opłaty weryfikacyjnej;
 • i. uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi przez Pożyczkobiorcę oraz informacji pozyskanych z biur informacji gospodarczych, Biura Informacji Kredytowej lub ze zbioru danych Pożyczkodawcy;
 • j. złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;
 • k. zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Pożyczki.

§ 4

PROFIL KLIENTA I ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

1. W celu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest utworzyć Profil Klienta na Stronie Internetowej, który będzie aktywny podczas trwania Umowy Pożyczki.

2. Utworzenie Profilu Klienta dokonuje się jednorazowo na Stronie Internetowej podczas wnioskowania o pierwszą Pożyczkę. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Internetowego, znajdującego się na Stronie Internetowej. Rejestracja może nastąpić również telefonicznie podczas rozmowy z Pośrednikiem, niemniej jednak jej ukończenie wymaga zalogowania się w Profilu Klienta i ukończenia weryfikacji.

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

4. Pożyczkodawca oraz Pośrednik mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.

5. Wniosek o Udzielenie Pożyczki może zostać złożony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. W momencie składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki, Pożyczkobiorcy udostępniony jest na Stronie Internetowej Formularz Informacyjny dotyczący Warunków Pożyczki objętej wnioskiem Pożyczkobiorcy. Formularz Informacyjny jest przesłany Pożyczkobiorcy przed zawarciem Umowy na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany podczas rejestracji.

7. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta, Pożyczkodawca lub działający w jego imieniu Pośrednik, prześle Pożyczkobiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Profilu Klienta na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy).

8. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest inna od kwoty wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Umowę Pożyczki uważa się za zawartą w momencie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę. Oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć poprzez email, za pośrednictwem Profilu Klienta, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) lub poprzez kontakt telefoniczny z Pośrednikiem.

9. Pożyczka wypłacana jest Pożyczkobiorcy przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 4 dni roboczych od momentu przesłania Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu Pożyczki.

10. W przypadku negatywnej decyzji Pożyczkodawcy, Klient ma prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz wyrażenia własnego stanowiska.

§ 5

KOSZT POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w związku z udzieleniem Pożyczki do zapłaty na Rachunek Bankowy do Spłaty Prowizji, Odsetek kapitałowych oraz Odsetek za opóźnienie (o ile Pożyczkobiorca spóźnia ze spłatą Pożyczki w Terminie Spłaty).

2. W przypadku obniżenia wysokości stopy odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 2 oraz § 2¹ Kodeksu cywilnego, wysokość stopy Odsetek kapitałowych ulega obniżeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych. W przypadku podwyższenia wysokości stopy odsetek maksymalnych, wysokość stopy Odsetek kapitałowych Pożyczki ulega podwyższeniu do aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych.

3. W przypadku zmiany wysokości stopy Odsetek kapitałowych w czasie obowiązywania Umowy będącej wynikiem zmiany wysokości odsetek maksymalnych, Pożyczkobiorca niezwłocznie otrzyma od Pożyczkodawcy, na trwałym nośniku, informację o tej zmianie.

4. Założenia przyjęte do obliczenia RRSO, podanej w tabeli określającej Warunki Pożyczki, są następujące:

 • a) Umowa Pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta oraz że Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy w terminach określonych w tej Umowie;
 • b) datą początkową będzie data wypłaty Pożyczki;
 • c) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 366 dni;
 • d) wynik obliczeń podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1;
 • e) RRSO oblicza się zgodnie ze wzorem matematycznym zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o kredycie konsumenckim;
 • f) stopa oprocentowania Pożyczki, prowizje i opłaty są niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy.

§ 6

ZASADY ZWROTU POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki przelewem na Rachunek Bankowy do Spłaty.

2. Pożyczkobiorca w tytule spłaty zobowiązany jest wpisać numer swój PESEL i /lub nr Umowy Pożyczki.

3. W przypadku, gdy Termin Spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że przypada on w pierwszym dniu roboczym przypadający po tym dniu.

4. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki lub jej części przez osobę trzecią lub z innego rachunku niż Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, na który wypłacona została Pożyczka, o ile w tytule przelewu podany został numer PESEL Pożyczkobiorcy i nr Umowy Pożyczki.

5. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania środków na Rachunku Bankowym Pożyczkodawcy lub Pośrednika, działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy.

6. Kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:

 • a) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, jeśli wystąpiły;
 • b) Odsetek za opóźnienie, jeśli wystąpiły;
 • c) Odsetek kapitałowych;
 • d) Prowizji;
 • e) kapitału Pożyczki.

§ 7

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed Terminem Spłaty.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej, Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas udostępnienia Całkowitej Kwoty Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł te koszty przed dokonaną wcześniejszą spłatą.

3. Rozliczenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty Pożyczki w całości. W przypadku, gdy po rozliczeniu całkowitej spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorcy pozostaną środki podlegające zwrotowi, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na potwierdzony przez Pożyczkobiorcę rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, iż środki te podlegają potrąceniu z innymi wymagalnymi wierzytelnościami Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy, o ile takie wierzytelności istnieją.

4. Za wcześniejszą spłatę części lub całości Pożyczki, Pożyczkodawca nie pobiera dodatkowej prowizji.

5. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 8

OPÓŹNIENIE W SPŁACIE POŻYCZKI

1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Pożyczkodawca może naliczyć Odsetki za opóźnienie. W sytuacji gdyby zmiana wysokości stopy odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, następująca w dowolnym momencie trwania Umowy, miała prowadzić do pobierania przez Pożyczkodawcę Odsetek za opóźnienie w wysokości przekraczającej wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, Pożyczkodawca samoistnie, obniży Odsetki za opóźnienie do wartości odpowiadającej nowej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Jeżeli zmiana odsetek maksymalnych za opóźnienie będzie polegać na ich podwyższeniu, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczenia Odsetek za opóźnienie na podstawie tej zmienionej wysokości.

2. W przypadku zmiany wysokości Odsetek za opóźnienie, Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę poprzez przesłanie, na trwałym nośniku, informacji o tej zmianie.

3. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy Pośrednika lub podmiotu trzeciego mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

 • a) rozpoczęcia działań windykacyjnych, w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,
 • b) przekazania sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności,
 • c) prowadzenia działań z zakresu windykacji terenowej,
 • d) dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • e) sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności,
 • f) cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

4. W przypadku kumulatywnego spełnienia przesłanek określonych w art. 14 lub 16, a także 17 lub 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych Pożyczkodawca jest uprawniony do przekazania informacji o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczych. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do ww. biur jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Pożyczkodawcę z danym biurem oraz na zasadach określonych w ww. ustawie.

5. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej S.A. na podstawie zgody wyrażonej przez Pożyczkobiorcę.

6. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z Umowy Pożyczki, na rzecz podmiotów trzecich.

7. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki, może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Pożyczkobiorcę zasądzonych kosztów sądowych lub postępowania egzekucyjnego w przypadku dochodzenia przez Pożyczkodawcę roszczeń na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy tj. wyśle na adres Pośrednika lub adres poczty elektronicznej Pośrednika oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. Pożyczkobiorca może złożyć oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy także w innej formie, która nie budzi jednak wątpliwości w zakresie treści oświadczenia woli Pożyczkobiorcy.

3. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia, Umowa Pożyczki uważana jest za niezawartą.

4. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi, naliczonymi za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia jej zwrotu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Poza ww. Odsetkami kapitałowymi Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Pożyczki.

5. W przypadku opóźnienia w zwrocie Kwoty Pożyczki wraz z należnymi Odsetkami kapitałowymi Pożyczkodawca ma prawo naliczyć Odsetki za opóźnienie.

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać Umowę Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym, w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy w następujących przypadkach:

 • a) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w Umowie,
 • b) negatywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2. Rozwiązanie Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązania w postaci spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem, że Całkowita Kwota do Zapłaty na dzień wypowiedzenia Umowy ulega obniżeniu o te koszty Pożyczki, które dotyczą okresu, o który skrócono termin obowiązywania Umowy.

§ 11

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SPŁATY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

2. Pożyczkodawca może uzależnić Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę, mających na celu uwiarygodnienie spłaty Pożyczki po Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki.

3. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki następuje na podstawie aneksu do Umowy Pożyczki.

§ 12

REKLAMACJE ORAZ POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy. Pożyczkobiorca może złożyć reklamację w jeden z następujących sposobów:

 • a) pisemnie na adres pocztowy Pośrednika działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy;
 • b) za pośrednictwem e-maila na adres elektroniczny wskazany na Stronie Internetowej;
 • c) telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu wskazanym na Stronie Internetowej.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkodawca lub działający w jego imieniu Pośrednik rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

 • a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni;
 • b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 • c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Pożyczkobiorca zostanie powiadomiony pisemnie lub, na wniosek Pożyczkobiorcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Złożenie reklamacji nie wpływa na przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki, a także nie wstrzymuje procesu windykacji.

6. Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest podmiotem uprawnionym i właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą. Szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

7. Pożyczkobiorca ma również możliwość skorzystania z internetowej platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL i służy pozasądowemu rozstrzyganiu przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa Pożyczki stanowi umowę o kredyt konsumencki zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy.

2. Umowa Pożyczki została zawarta w formie dokumentowej i przekazana Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na wskazany przez niego adres e-mail.

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować Pożyczkodawcę o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Przedmiotowe zobowiązanie trwa aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Pożyczki. W przypadku zmiany adresu zamieszkania na adres poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wskazania adresu do korespondencji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

5. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadku:

 • a) zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów lub usług, o ile zmiany te zapewniają należyte wykonanie Umowy oraz nie naruszają interesu Pożyczkobiorcy;
 • b) zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do produktów posiadanych przez Pożyczkodawcę;
 • c) konieczności dostosowania Umowy Pożyczki do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych związanych z ochroną konsumentów.

6. O zmianie postanowień Umowy, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie rozwiąże Umowy w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy.

7. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

8. Pożyczkodawca jest Administratorem Danych Osobowych Pożyczkobiorcy. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Pożyczkobiorcy znajdują się w Polityce prywatności stale dostępnej na Stronie Internetowej, z którą Pożyczkobiorca zapoznaje się podczas wypełniania Formularza Internetowego.

Znajdują się w niej informacje w szczególności o:

 • a) zakresie gromadzonych Danych Osobowych,
 • b) celach przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych,
 • c) okresie przechowywania Danych Osobowych,
 • d) zakresie ujawniania Danych Osobowych podmiotom trzecim,
 • e) sposobie ochrony Danych Osobowych,
 • f) prawach Pożyczkobiorcy w zakresie Danych Osobowych.

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z niniejszą Umową, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

11. Umowa Pożyczki została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

12. Integralną część Umowy stanowią:

 • a) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki,
 • b) Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat.
 Pożyczkodawca: Pożyczkobiorca:

Justyna Jakubowska,
Prezes Zarządu Pożyczkodawcy    

 

Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
numer pesel Pożyczkobiorcy


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

Creamfinance Poland sp. z o.o.
Bukowińska 22 B,

02-703 Warszawa

Odstąpienie od Umowy Pożyczki

Oświadczam, że na podstawie § 9 ust. 1 Umowy Pożyczki oraz zgodnie z art. 58 w zw. z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) odstępuję od Umowy Pożyczki nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki wraz z Odsetkami kapitałowymi wyliczonymi za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia jej zwrotu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku braku zwrotu Całkowitej Kwoty Pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy Pożyczki Pożyczkodawca, począwszy od 31 dnia, ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie) oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne.

data i miejscowość                                                                                                       podpis Pożyczkobiorcy

Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki

Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat:

 BANK IBAN
Santander15 1090 1043 0000 0001 2970 3743
Alior14 2490 0005 0000 4600 8492 8427
Millenium91 1160 2202 0000 0002 7270 4772
mBank77 1140 1977 0000 5999 5400 1005