RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr

zawarta w dniu   pomiędzy: 

KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 PLN, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

dla której usługi pośrednictwa kredytowego świadczą:

1)      Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware, ul. Coastal Highway nr 16192, Lewes, Delaware 19958, Stany Zjednoczone Ameryki, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658, zwana dalej „Pośrednikiem”,

oraz

2)      Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, zwana dalej „Operatorem”,

a

Panem/Panią , nr dowodu osobistego , nr. telefonu +48 , adres poczty elektronicznej adres zamieszkania , nr PESEL zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą

w dalszej części Umowy Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca łącznie zwani „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

§ 1

DEFINICJE

Użyte niniejszej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1. Administrator danych osobowych - Pożyczkodawca KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w razie, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy – dla celów archiwalnych, statystycznych oraz obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej.

2. Całkowity koszt Pożyczki - wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w szczególności odsetki kapitałowe, opłaty, prowizje, wskazane w Załączniku nr 1 Tabeli Opłat i Prowizji.

3. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;  możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie  innych działań przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.

 

5. Formularz Informacyjny - oznacza ujednolicony formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane dotyczące Pożyczki przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na Stronie internetowej w wersji elektronicznej w momencie składania wniosku o pożyczkę i przesyłany Pożyczkobiorcy w momencie zawarcia Umowy Pożyczki na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

6. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pośrednika, udostępniony Pożyczkobiorcy w celu rejestracji oraz składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

7. Indywidualne Warunki Umowy - warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą z wykorzystaniem Strony Internetowej, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się kwotę pożyczki oraz okres na jaki została udzielona Pożyczka, jak również termin spłaty Pożyczki.

8. Konto Bankowe - rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski, na który Pożyczkodawca lub Operator działający na rzecz Pożyczkodawcy przelewa Pożyczkę.

9. Klient – osoba zainteresowana uzyskaniem Pożyczki.

10. Konto Bankowe do Spłaty - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt. Ponadto lista numerów rachunków bankowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

11. Kwota do Zapłaty – oznacza sumę całkowitego kosztu Pożyczki i całkowitej kwoty Pożyczki, a w przypadku nieterminowej  płatności powiększona o odsetki naliczane za nieterminową płatność.

12. Odsetki Kapitałowe – naliczane na podstawie art. 359 § 2 oraz § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu korzystania z Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

13. Odsetki za opóźnienie – naliczane na podstawie art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, w wyniku opóźnienia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

14. Operator – oznacza spółkę Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącą usługi pośrednictwa na rzecz Pożyczkodawcy, w tym w zakresie dotyczącym odzyskiwania należności.

15. Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę  ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę i działających w jego imieniu Operatora i Pośrednika, czynności mających na celu przygotowanie pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.

16. Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.

17. Opłata weryfikacyjna – oznacza opłatę w wysokości 0,01 zł, którą Klient zobowiązany jest uiścić w celu weryfikacji przez Pożyczkodawcę lub Operatora jego numeru Rachunku Bankowego oraz tożsamości. Ulega zwrotowi po potwierdzeniu tożsamości Klienta.

18. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się na stronie internetowej Pośrednika, a także na Profilu Klienta określający administratora danych osobowych, informacje o danych gromadzonych o Pożyczkobiorcy i zasadach ich przetwarzania lub analizowania, prawach Pożyczkobiorcy oraz inne istotne informacje dotyczące danych osobowych Pożyczkobiorcy.

19. Pośrednik – oznacza Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware, działającą przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, świadczącą usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie udzielania oferowania, przygotowania lub udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy.

 

20. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w  wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

21. Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

22. Pożyczka promocyjna - oznacza Pożyczkę udzieloną na zasadach promocyjnych określonych w Regulaminie Promocji zamieszczonym na Stronie Internetowej.

23. Pożyczka Refinansująca – oznacza Pożyczkę udzieloną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy względem podmiotu lub podmiotów trzecich, stosownie do dyspozycji Pożyczkobiorcy.

24. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.

25. Pożyczkodawca – KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 PLN. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy.

26. Profil Klientaoznacza możliwość wydłużenia dotychczasowego Terminu Spłaty Pożyczki w oparciu o wniosek Pożyczkobiorcy w tym zakresie.

27. Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki – oznacza możliwość wydłużenia dotychczasowego Terminu Spłaty Pożyczki w oparciu o wniosek Pożyczkobiorcy w tym zakresie.

28. Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umowy Pożyczki zawartej przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą.

29. Refinansowanie Pożyczki - oznacza spłatę udzielonej Pożyczki u Pożyczkodawcy przez pożyczkodawcę refinansującego.

30. RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

31. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika pod adresem www.extraportfel.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki oraz zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika lub Operatora.

32. Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, stanowiąca integralną część Umowy Pożyczki w postaci Załącznika nr 1 do Umowy.

33. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy.

34. Umowa Pożyczki – oznacza umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

35. Umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość- umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225).

 

36. Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach  teleinformatycznych Pośrednika, Operatora i Pożyczkodawcy.

37. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

38. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2018 r. poz. 993).

39. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470).

40. Warunki Umowy - warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą z wykorzystaniem Strony Internetowej, tj. m.in. kwota Pożyczki oraz okres na jaki została udzielona, jak również termin spłaty Pożyczki.

41. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika i Operatora działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych BIG/BIK.

42. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w niniejszej Umowie, mający na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca będą zawierać Umowę Pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca wypłaci Pożyczkobiorcy środki pieniężne, które Pożyczkobiorca zobowiązany będzie zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki, z uwzględnieniem terminu płatności wynikającego z Umowy Pożyczki.

2. Niniejsza Ramowa Umowa określa również zasady przetwarzania przez Pożyczkodawcę i podmiotów działających w jego imieniu, danych osobowych Klienta przez czas trwania Ramowej Umowy.

3. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy, po dokonaniu przez niego oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, a także po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszej Umowie Ramowej.

4. Wypłata Pożyczki nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy Pożyczki.

5. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie przelewu środków na wskazane we wniosku o udzielenie pożyczki Konto Bankowe Pożyczkobiorcy lub w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku/rachunkach - wskazanych przez Pożyczkobiorcę - podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka Refinansująca).

6. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

§ 3

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Klientowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.1. jest osobą fizyczną;

1.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

1.3. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

1.4. posiada numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie i zamieszkanie na terenie Polski;

1.5. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek udzielenia Pożyczki;

1.6. w chwili złożenia wniosku o pożyczkę nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

1.7. zarejestrował się na Stronie Internetowej www.extraportfel.pl;

1.8. pozytywnie przeszedł weryfikację tożsamości oraz zdolności kredytowej za pomocą usługi Instantor lub przelewu 0,01 zł tytułem opłaty rejestracyjnej;

1.9. uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę lub informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej lub ze zbioru danych Pożyczkodawcy;

1.10. złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę.

2. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy w bazach danych biur informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Pożyczkodawca ma prawo żądania od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje udzielone przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pożyczki.

3. Przyznanie Pożyczki uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

4. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie przyznania Pożyczki lub odrzucenia wniosku za pomocą wiadomości SMS oraz/lub email oraz/lub informacji zamieszczonej na Profilu Klienta.

5. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest inna od kwoty wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Umowę Pożyczki uważa się za zawartą w momencie wyrażenia zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę. Oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć poprzez email, za pośrednictwem Profilu Klienta, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) lub poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem. W takiej sytuacji Umowa Pożyczki ulega zawarciu w momencie wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowane przez Pożyczkodawcę warunki Pożyczki.

6. Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy za pośrednictwem Pośrednika bezpłatnego projektu Ramowej Umowy Pożyczki oraz indywidualnej Umowy Pożyczki.

7. Pożyczkodawca zobowiązuje się zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach dotyczących zasad udzielania pożyczek.

§ 4

REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej oraz udzielenia Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji i utworzyć Profil Klienta na Stronie Internetowej.

2. Utworzenie profilu Klienta dokonuje się jednorazowo na Stronie Internetowej podczas wnioskowania o pierwszą Pożyczkę.

 

3. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Internetowego, znajdującego się na Stronie Internetowej z użyciem polskich znaków. Rejestracja może nastąpić również telefonicznie podczas rozmowy z Operatorem, niemniej jednak jej ukończenie wymaga zalogowania się w Profilu Klienta i dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 13 poniżej.

4. Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać wymagane informacje oraz dane osobowe.

5. Podczas rejestracji na Stronie Internetowej lub po telefonicznej rejestracji i złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

5.1. zapoznał się i akceptuje treść i warunki Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz Regulaminu Promocji i Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, zamieszczonych na Stronie Internetowej;

5.2. zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Polityce Prywatności;

5.3. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

5.4. wyraża zgodę na dokonanie weryfikacji konta bankowego (w tym jego historii) oraz zdolności kredytowej za pośrednictwem Usługi Instantor;

5.5. wyraża zgodę na udostępnienie podanych we wniosku o pożyczkę danych osobowych oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy w celu weryfikacji zdolności kredytowej;

5.6. przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika: Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware działającego przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, oraz Operatora: Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także  pożyczkodawcę: KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji wniosku o udzielenie pożyczki, zawarcia i realizacji Umowy Ramowej Pożyczki, a w razie zawarcia indywidualnej Umowy Pożyczki, również w celu wykonanie tej umowy.

6. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy upoważnienia w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Pożyczkobiorcy z biur informacji gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. Pełna treść oświadczeń znajduje się na Stronie Internetowej, a także jest zapisywana w Profilu Klienta w formie dokumentu pdf.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w szczególności prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych. Szczegółowe prawa Pożyczkobiorcy w zakresie danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody może być w każdej chwili cofnięte przez Pożyczkobiorcę, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Pożyczkodawcy współpracującego z Pośrednikiem oraz Operatorem.

8. Wypełniając ww. Formularz Internetowy, Klient ma możliwość wyrażenia zgody na:

8.1. otrzymywanie za pośrednictwem telefonu informacji o atrakcyjnych rabatach, promocjach i nowych produktach,

8.2. otrzymywanie na adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących rabatów, promocji i nowych produktów,

8.3. otrzymywanie ofert dostosowanych do profilu i potrzeb Klienta (profilowanie).

9. W ramach realizacji niniejszej Umowy Ramowej, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgód wskazanych w ust. 8 powyżej, Klient będzie informowany o nowych produktach, a także o możliwości skorzystania z promocji oraz rabatów w zakresie świadczonych usług przez Pożyczkodawcę oraz spółki z Grupy Kapitałowej i zaufanych podmiotów współpracujących.

10. Udzielając zgód, o których mowa powyżej Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o:

a)  o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

b) o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczące go narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

d) o dobrowolności udzielenia zgód zawartych w niniejszej Umowie, jak również pod Formularzem Rejestracyjnym udostępnionym na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o kredyt konsumencki;

e) o tym, że przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy na podstawie powyższych zgód może podlegać profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych;

f)   o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

11. Pożyczkobiorca w każdej chwili w Profilu Klienta może sprawdzić lub pobrać listę udzielonych przez siebie zgód, a także je wycofać, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Pożyczkodawcy współpracującego z Pośrednikiem oraz Operatorem.

12. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać podczas rejestracji prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę, Pośrednika Kredytowego lub Operatora w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

13. Po poprawnej rejestracji Klient otrzyma możliwość potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą Opłaty weryfikacyjnej 0,01 zł, którą należy uiścić na numer Rachunku Bankowego Operatora lub Pożyczkodawcy lub potwierdza swoją tożsamość poprzez Usługę Instantor, za pomocą której Klient ma możliwość zalogowania się do bankowości internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia weryfikacji.  Opłata weryfikacyjna 0,01 zł ulega automatycznemu zwrotowi po potwierdzeniu tożsamości Klienta.

14. Podczas pierwszego logowania na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca ma obowiązek ustalić swoje osobiste hasło dostępu do Konta Użytkownika. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.

15. Pożyczkobiorca jest identyfikowany przez Pośrednika poprzez zalogowanie się na Stronie Internetowej do Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego adresu poczty elektronicznej oraz osobistego hasła dostępu, które ustanowił podczas pierwszego logowania do Strony Internetowej. W przypadku czynności wykonywanych przy użyciu telefonu komórkowego Pośrednik identyfikuje Pożyczkobiorcę za pomocą podanego w Formularzu Internetowym numeru telefonu komórkowego.

§ 5

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki składa się za pośrednictwem Formularza Internetowego znajdującego się na Stronie Internetowej lub poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem.

2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki. W momencie składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorcy udostępniony jest na Stronie Internetowej Formularz Informacyjny dotyczący warunków Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, a także zostanie on przesłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany podczas rejestracji.

3. W przypadku składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej Pożyczkobiorca jest ponadto zobowiązany podać opis zobowiązania, które ma zostać spłacone w wykonaniu przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki Refinansującej (dyspozycja spłaty). W przypadku, gdy zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zobowiązanie względem innego podmiotu, z którym współpracuje Pośrednik oraz Operator, wypełnienie danych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej nastąpi automatycznie, a następnie dane te zostaną potwierdzone przez Pożyczkobiorcę.

4. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 5 i 6, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody odbywa się poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

5. Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający wymogów określonych powyżej w § 5 pkt 1, 2, 3, 4 podlegać będzie odrzuceniu.

6. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust 1 Umowy.

7. Pożyczkodawca dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz badają aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych m.in. przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i innych bazach BIG, a także Biuro Informacji Kredytowej S.A.

8. Pożyczkodawca oraz Operator mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia pożyczki.

9. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta, Pożyczkodawca lub działający w jego imieniu Operator lub Pośrednik, udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Profilu Klienta na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy).

10. Pożyczka wypłacana jest Pożyczkobiorcy przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy lub rachunki bankowe wskazanych przez Pożyczkobiorcę podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki, przy czym nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od momentu przesłania Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu Pożyczki stosownie do treści § 3 ust. 4 Ramowej Umowy Pożyczki.

11. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej, Klient ma prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz wyrażenia własnego stanowiska.

§6

ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do modyfikacji danych podanych przez niego w Formularzu Internetowym za pomocą Strony Internetowej Pośrednika, za wyjątkiem danych takich jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail, oraz Indywidualny Numer Konta Bankowego.

2. W przypadku konieczności zmiany danych niemożliwych do zmiany za pomocą Strony Internetowej Pośrednika, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Operatorem celem ustalenia sposobu zmiany tych danych.

3. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego dla klientów zweryfikowanych za pomocą usługi Instantor, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ponownej weryfikacji za pomocą usługi Instantor lub poprzez dokonanie Opłaty Rejestracyjnej.

4. W przypadku zmiany danych udzielonych Pośrednikowi przez Pożyczkobiorcę na potrzeby analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pośrednikowi informację o swoich aktualnych danych.

§ 7

UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK

1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów zawieranych przez Strony na odległość.

2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym uregulowaniu wcześniejszego zobowiązania względem Pożyczkodawcy

3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego bądź poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem działającym na rzecz Pożyczkodawcy. W momencie składania Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy poprzez Pośrednika, Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki.

5. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca, Operator lub Pośrednik działający na rzecz Pożyczkodawcy dokonają analizy wniosku w sposób określony w § 5 ust. 7 Umowy Ramowej.

6. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana  przelewem stosownie do treści § 5 ust.10 Ramowej Umowy Pożyczki, niezwłocznie po wysłaniu przez Pośrednika do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie Pożyczki, Dacie Spłaty, przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.

7. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę warunków kolejnej Pożyczki, Pożyczkodawca za pośrednictwem Operatora udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pośrednika (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim zostaną wysłane na trwałym nośniku  na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki po zmianie przez Pożyczkodawcę wzorca Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Pożyczkobiorcę nowego wzorca Umowy Ramowej. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie odpowiednio poinformowany.

§8

OPŁATY

1. Pożyczkobiorca w związku z zawarciem Umowy Pożyczki zobowiązany jest do zapłaty określonych w Umowie:

a)    Opłaty przygotowawczej,

b)    Prowizji,

c)    Odsetek kapitałowych.

2. Wysokość odsetek i prowizji została wyliczona zgodnie z zasadami Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy (Załącznik nr 1 do Umowy).

3. Opłaty wskazane w ust. 1 stanowią całkowity koszt Pożyczki.

4. Pożyczkodawca nalicza Odsetki kapitałowe od kwoty Pożyczki, za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Pożyczki, począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki, przy czym podstawą do ich obliczenia jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty. Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kwotą Pożyczki oraz Prowizją w dniu spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany wysokości odsetek Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej dokonaniu. Informacja o aktualnej stopie oprocentowania dostępna jest również na Profilu Klienta po zalogowaniu się.

5. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pośrednika, w Formularzu Informacyjnym, jak również zostanie wyliczona w indywidualnej Umowie Pożyczki.

6. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować)  z opłat wskazanych w ust. 1 lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczki lub warunki jej spłaty, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.

7. Promocyjne warunki Pożyczki przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę Regulaminu Promocji.

8. Anulowanie promocyjnych warunków Pożyczki nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

§ 9

ZWROT POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w określonym terminie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki, przelewem na Konto Bankowe do Spłaty.

2. Pożyczkobiorca w tytule spłaty zobowiązuje się wpisać numer PESEL i /lub nr pożyczki.

3. W przypadku, gdy termin spłaty Pożyczki przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że termin spłaty przypada w pierwszym dniu roboczym przypadający po tym dniu. W przypadku, jeśli termin płatności jest oznaczony poprzez wskazanie dnia, który w danym miesiącu nie występuje (np. 31 dzień miesiąca), Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty ostatniego dnia takiego miesiąca.

4. Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.

5. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki lub jej części przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została pożyczka, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer PESEL Pożyczkobiorcy i nr Umowy Pożyczki.

6. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania środków na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy lub Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy.

7. Kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:

a. opłaty przygotowawczej,

b. odsetek za opóźnienie za nieterminową płatność;

c. odsetek kapitałowych;

d. prowizji;

e. kwoty Pożyczki.

8. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej, jak również kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. W przypadku problemu z zalogowaniem się na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca powinien skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta.

9. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na informowanie go poprzez wiadomości SMS wysłane przez Operatora działającego w imieniu Pożyczkodawcy o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki, która pozostała do zapłaty oraz o terminie wymagalności Pożyczki.

§ 10

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu Umowy. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania, zwrotowi nie ulegnie kwota opłaty przygotowawczej.

2. Rozliczenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę stosownie do treści ust. 1 powyżej, nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty Pożyczki.

3. W sytuacji częściowej spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty proporcjonalnie pomniejszonej kwoty Pożyczki w terminie wskazanym w indywidualnej Umowie Pożyczki.

4. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

5. Za wcześniejszą spłatę części lub całości Pożyczki, Pożyczkodawca nie pobiera prowizji.

§11

OPÓŹNIENIE W SPŁACIE POŻYCZKI

1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki w terminie wskazanym w indywidualnej Umowie Pożyczki, Pożyczkodawca na podstawie na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie art. 481§ 21 k.c.). W przypadku nastąpienia zmiany wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę poprzez Profil Klienta oraz poprzez przesyłanie na trwałym nośniku na adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy.  Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

2. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy Operatora lub podmiotu trzeciego mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

- rozpoczęcia działań windykacyjnych w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,

- przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności,

- prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej,

- dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,

- sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności,

- dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Długów,

- cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

3. Pożyczkodawca może przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, a także w artykule 16 lub 17 tej ustawy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz na zasadach wskazanych w rozdziale 3 Ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych.

4. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody wyrażonej podczas składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

5. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

6. Odsetki za opóźnienie związane z nieterminową spłatą udzielonej Pożyczki oraz innych kosztów określa Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 12

POŻYCZKA REFINANSUJĄCA

1. Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie pożyczki refinansującej zobowiązania u innych pożyczkodawców. W ramach udzielenia Pożyczki Refinansującej, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy Prowizji za udzielenie pożyczki refinansującej zgodnie z Tabelą Opłat, Pożyczkodawca dokona przelewu Kwoty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy względem, którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie. Dokonanie wypłaty Pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz pożyczkodawcy względem, którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie, wyczerpuje roszczenia Pożyczkobiorcy o wypłatę kwoty Pożyczki. Kwota Pożyczki staje się wymagalną na rzecz Pożyczkodawcy zgodnie z wybranym przez Pożyczkobiorcę terminem i wariantem refinansowania na podstawie Tabeli Opłat.

2. Pożyczkobiorca ma prawo do zlecenia spłaty przez Pożyczkodawcę pożyczki zaciągniętej u innego pożyczkodawcy wymienianego na stronie internetowej Pośrednika pod warunkiem uprzedniego zapłacenia Prowizji za dokonanie spłaty Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy, w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat.

3. Pożyczkobiorca dokonując wpłaty określonej w ust. 2 powyżej, jest zobowiązany wskazać w tytule płatności numer ewidencyjny PESEL Pożyczkobiorcy oraz informację: „prowizja za udzielenie pożyczki refinansującej”. W przypadku jednoczesnego wyrażenia przez Pożyczkobiorcę chęci zawarcia Umowy Pożyczki Refinansującej (w szczególności poprzez samodzielne działanie i złożenie w systemie Pośrednika – Strefie Klienta aplikacji o refinansowanie pożyczki, czy też poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Operatora, któremu Pożyczkobiorca zleci przygotowanie w jego imieniu aplikacji o refinansowanie pożyczki) oraz niewskazania przez niego w tytule płatności informacji wymienionych w zdaniu poprzednim, dokonana wpłata zostanie uznana przez Pożyczkodawcę za prowizję z tytułu udzielenia pożyczki refinansującej.

4. Dokonując refinansowania Pożyczki, Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika lub Operatora prześle do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie o dokonaniu wypłaty Pożyczki Refinansującej na rzecz pożyczkodawcy, względem którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie wraz z indywidualną umową Pożyczki Refinansującej oraz Formularzem Informacyjnym.

5. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki Refinansującej. W takim przypadku opłata za udzielenie pożyczki refinansującej zostanie zwrócona na konto Pożyczkobiorcy.

6. Wykonanie przelewu Pożyczki zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zawartą we Wniosku o udzielnie Umowy Pożyczki Refinansującej, oznaczać będzie wydanie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia dotyczące Umowy Pożyczki, z wyłączeniem postanowień dotyczących przekazania na rzecz Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.

 

§ 13

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany w ust. 3. adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia Umowa Pożyczki uważana jest za niezawartą.

3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Operatora (al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu lub zeskanowanego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy zawierającym imię i nazwisko na adres poczty elektronicznej zamieszczony na Stronie Internetowej info@extraportfel.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie Internetowej.Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy w przypadku nie budzącego wątpliwości oświadczenia woli złożonego przez Pożyczkobiorcę Pośrednikowi w innej formie.

4. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu Kwoty Pożyczki, o którym mowa w ust. 5 poniżej.

5. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Dniem spłaty pożyczki jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Operatora.

7. W przypadku opóźnienia w zwrocie Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi w terminie wskazanym w ust. 5, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie.

 § 14

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Ramową Umowę Pożyczki za zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Operatora Creamfinance Poland sp. z o.o., tj. al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@extraportfel.pl.

2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Ramową Umowę Pożyczki z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na jego adres elektroniczny.

3. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na jego adres elektroniczny, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a)    jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki przez okres dłuższy niż 30 dni; lub

b)    dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika.

4. Wypowiedzenie Umowy wskazane w ust. 1, 2 i 3 powyżej, nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązania dotyczącego spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota do zapłaty na dzień wypowiedzenia Umowy ulega obniżeniu o te koszty pożyczki, które dotyczą okresu, o który skrócono termin obowiązywania Umowy.

 

5. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki, zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 15

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SPŁATY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca, któremu została udzielona Pożyczka, ma prawo do wnioskowania o Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki. Pożyczkodawca może uzależnić Przedłużenie Terminu Spłaty Pożyczki od spełnienia dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę, tj. uwiarygodnienia spłaty Pożyczki po Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki poprzez:

a) przedstawienie podpisanego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,

b) przedstawienie poręczenia spłaty Pożyczki od jednego poręczyciela, którego miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy wynosi co najmniej 5000,00 zł brutto,

c) przedstawienie wykonanej przez profesjonalny podmiot analizy statusu finansowego i weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o ocenę zachowań i spłacalności zobowiązań Pożyczkobiorcy.

2. Decyzję odnośnie wyboru jednej z opcji wskazanych w ust. 1 lit. a-c podejmuje Pożyczkobiorca.

3. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji, o której mowa w ust. 1 lit. a niezbędne jest przekazanie, za pomocą Profilu Klienta, skanów podpisanego weksla in blanco i deklaracji wekslowej, a także przesłanie podpisanych oryginałów ww. dokumentów do siedziby Operatora.

4. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji, o której mowa w ust. 1 lit. b niezbędne jest przekazanie, za pomocą Profilu Klienta, skanów podpisanego przez poręczyciela oświadczenia o poręczeniu oraz zaświadczenia o zarobkach poręczyciela podpisanego przez jego pracodawcę, a także przesłanie podpisanych oryginałów ww. dokumentów do siedziby Operatora.

5. W przypadku wyboru przez Pożyczkobiorcę opcji, o której mowa w ust. 1 lit. c niezbędne jest dostarczenie do Pożyczkodawcy certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego wynik analizy finansowej Pożyczkobiorcy.

6. W przypadku braku wyboru którejkolwiek z opcji wskazanych w ust. 1, Pożyczkodawca nie jest zobligowany do przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki.

7. Pożyczkodawca podejmuje decyzję odnośnie Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosku o Przedłużenie Terminu Spłaty wraz z dodatkowymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. a-c.

§ 16

REKLAMACJE/ POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszej Umowy. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@extraportfel.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii (numer telefonu +22 388 6666).

2. Pożyczkobiorca w momencie składania reklamacji powinien wyraźnie wskazać, że składa reklamację. Ponadto reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkodawca lub działający w jego imieniu Operator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

• przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

• okoliczności wymagające wyjaśnienia,

• ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca lub Operator poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail.

5. Złożenie reklamacji nie wpływa na przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, a także nie wstrzymuje procesu windykacji.

6. Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017, poz. 2270 ze zm.).

7. Pożyczkobiorca ma również możliwość skorzystania z internetowej platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PLi służy pozasądowemu rozstrzyganiu przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

§ 17

DANE OSOBOWE

1. Pożyczkodawca pełni funkcję Administratora danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Pożyczki, realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w razie, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy – dla celów archiwalnych, statystycznych oraz obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej. Wskazane czynności odbywają się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).

2. Podanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia Umowy Ramowej Pożyczki oraz indywidualnej Umowy Pożyczki, a ich niepodanie uniemożliwi założenie Profilu Klienta i złożenie wniosku o udzielenie pożyczki.

3. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

5. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Pożyczkodawcę przez czas trwania Ramowej Umowy Pożyczki.

6. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności stale dostępnej na Stronie Internetowej.

7. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy oraz przysługujących mu praw, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową na adres: iod@creamfinance.pl.

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.

2. Niniejsza Umowa Ramowa Pożyczki stanowi umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, zostaje zawarta na odległość drogą elektroniczną poza lokalem przedsiębiorstwa, na wniosek Klienta będącego konsumentem.

3. Umowa została zawarta w formie dokumentowej i przekazana Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na wskazany przez niego adres e-mail.

4. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej pod marką extraportfel.

5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest poinformować Pożyczkodawcę poprzez Stronę Internetową, listownie na adres Operatora lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji  o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Przedmiotowe zobowiązanie trwa aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej Umowy Pożyczki.

6. Strony niniejszej Umowy uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomości e-mail, SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania na odległość, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.

7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

8. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadku:

8.1.   zmiany sposobu lub formy świadczenia usług przez Pożyczkodawcę związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów lub usług, o ile zmiany te zapewniają należyte wykonanie Umowy Ramowej oraz nie naruszają interesu Pożyczkobiorcy;

8.2.   zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do produktów posiadanych przez Pożyczkodawcę,

8.3.  &nbsp konieczności dostosowania Umowy Ramowej do stanowisk organów nadzoru, orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych związanych z ochroną konsumentów.

9. O zmianie postanowień Umowy, o których mowa w ust. 8, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwróci się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przesłanie zmienionej Umowy, Pożyczkodawca po otrzymaniu wniosku doręczy Pożyczkobiorcy w formie pisemnej Umowę w nowym brzmieniu. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie licząc od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy.

10. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

11. Niniejsza Umowa Ramowa Pożyczki podlega i została sporządzona zgodnie z prawem polskim.

12. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Ramowej Pożyczki mają zastosowanie postanowienia Ustawy o kredycie konsumenckim, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z niniejszą Umową, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

15. Integralną część Umowy stanowią:

a)    Tabela Opłat i Prowizji,

b)    Formularz odstąpienia od Umowy,

c)    Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat.

 

Pożyczkodawca:

 Pożyczkobiorca:

Agnieszka Trzcińska- Jantoń
Prezes Zarządu KIM Finance Sp. z o.o.

 

Załącznik nr 1 do Ramowej Umowy Pożyczki

Tabela Opłat i Prowizji

Lp

Nazwa Opłaty

Wartość Opłaty

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

 1

Opłata rejestracyjna

0,01 zł

Przelew 0,01 zł na numer rachunku Pożyczkodawcy lub Operatora. Opłata jest automatycznie zwracana po weryfikacji tożsamości Klienta.

 2

Odsetki kapitałowe

7,2% (wartość na dzień ) 

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Odsetki liczone są od kwoty kapitału, tj. wypłaconej kwoty Pożyczki.

 3

Odsetki za opóźnienie

11,2% (wartość na dzień ) 

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Odsetki naliczane są w przypadku opóźnienia w płatności wymagalnej Pożyczki. Nie są naliczane od kwoty odsetek kapitałowych.

4

Opłata przygotowawcza

 Od 0 zł do 100 zł

Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości kosztów czynności mających na celu przygotowanie Pożyczki, takich jak m.in. rzeczywisty koszt pozyskania Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej w bazach zewnętrznych.

 5

Prowizja

Od 0 % do 16,01 % kwoty Pożyczki

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu kredytowania.

 

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki

 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
numer pesel Pożyczkobiorcy


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _
adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

 

KIM Finance Sp. z o.o. 

ul. Hoża 86/410

00-682 Warszawa

 

 

Odstąpienie od umowy

 

Oświadczam, że na podstawie § 12 ust. 1 niniejszej Umowy oraz zgodnie zart. 58 w zw. z art.  53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) odstępuję od Umowy Pożyczki nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi wyliczonymi za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej zwrotu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowość                                                                            podpis Pożyczkobiorcy

 

Załącznik nr 3  do Ramowej Umowy Pożyczki

Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat:

BANK

IBAN

Santander

PL15 1090 1043 0000 0001 2970 3743

Pekao SA

PL71 1240 5950 1111 0010 6092 5627

Alior 

PL14 2490 0005 0000 4600 8492 8427

Millenium

PL91 1160 2202 0000 0002 7270 4772

mBank

PL77 1140 1977 0000 5999 5400 1005

GETIN

PL34 1560 0013 2376 9152 5000 0005

To Top