Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

{SPVLegalCompanyName}

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: {SPVLegalCompanyName}
KRS {SPVKrs}, REGON {SPVRegon}, NIP {SPVTaxId}

Adres: {SPVStreet}, {SPVZipcode} Warszawa
Numer telefonu: +48 22-388-66-66
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl , www.extraportfel.com.pl<
OPERATOR: CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Numer telefonu: +48 22-388-66-66
Adres poczty elektronicznej: NIE DOTYCZY
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl, www.extraportfel.com.pl
POŚREDNIK KREDYTOWY: Solfin.Net Inc. działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Adres: ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa
Numer telefonu: NIE DOTYCZY
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl, www.extraportfel.com.pl

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka na dowolny cel konsumpcyjny
Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
{Loans.Amount} PLN
Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając regularne dochody, bieżące zobowiązania kredytowe oraz historię kredytową.
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia Umowy Pożyczki. W przypadku Pożyczki refinansującej kwota pożyczki jest przekazywana na rachunek wskazany przez Pożyczkobiorcę zgodnie z Ramową Umową Pożyczki
Czas obowiązywania umowy Umowa kredytowa obowiązuje przez {Loans.Term} dni od daty {Loans.IssueDate} zawarcia.
Zasady i terminy spłaty kredytu

W przypadku udzielania Pożyczki, będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

 • spłata jednorazowa (bez rat)
 • odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący

sposób: jednorazowo w dniu zwrotu

Każda kwota zapłacona przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będzie zaliczana kolejno na poczet: 

 1. odsetki za nieterminową płatność pożyczki;
 2. Odsetki (kapitałowe);
 3. Prowizję;
 4. Kwotę do Wypłaty.


Termin zwrotu pożyczki {duedate_date}

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

Całkowita Kwota do spłaty: {Loans.PLRepayable} zł, na którą składają się:
Kwota Pożyczki: {Loans.Amount} zł
Prowizja: {Loans.ConsolidationFees} zł
Odsetki: {interest} zł

W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej, lub braku warunków promocyjnych, warunki spłaty opisane powyżej przestają obowiązywać, a do zapłaty będzie kwota {original_repay} zł, na którą składają się:
Kwota Pożyczki: {Loans.Amount} zł
Prowizja: {Loans.OriginalLoanFees} zł
Odsetki: {Loans.OriginalInterestFees} zł
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności
- opis towaru lub usługi:
- cena:
 NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
 NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
 NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

— odsetki kapitałowe: 10% w stosunku rocznym 

Odsetki naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). O ewentualnych zmianach Odsetek (w przypadku zmiany dopuszczalnej przez prawo wysokości odsetek maksymalnych) Pożyczkobiorca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email oraz informacja ta będzie widoczna na Koncie Użytkownika.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowaniaJest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

RRSO = {apr} %

W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej: Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

·         Kwota pożyczki:  {Loans.Amount} zł

·         Stopa oprocentowania pożyczki: 10 % w stosunku rocznym

·         Prowizja: {Loans.ConsolidationFees}

·         Okres pożyczki: {Loans.Term} dni

·         Spłata jednorazowa (1 rata).

·         Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne 10%, prowizja 274,00 zł, łączna kwota odsetek: 8,20 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1953%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1282,21 zł, całkowity koszt pożyczki 282,21 zł.

W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej lub braku warunków promocyjnych:
RRSO = {original_apr} %

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:  

·         Kwota pożyczki:  {Loans.Amount} zł

·         Stopa oprocentowania pożyczki: 10 %

·         Prowizja: {Loans.OriginalLoanFees}

·         Okres pożyczki: {Loans.Term} dni

·         Spłata jednorazowa (1 rata).

·         Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
NIE DOTYCZY
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt  1. W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej:

Prowizja: {Loans.ConsolidationFees} zł
Odsetki = {interest} zł

2. W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej lub braku warunków promocyjnych:

Prowizja: {Loans.OriginalLoanFees} zł
Odsetki: {Loans.OriginalInterestFees} zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową

Pośrednik kredytowy nie otrzymuje wynagrodzenia od pożyczkobiorcy. Pośrednik kredytowy otrzymuje wynagrodzenie od Pożyczkodawcy.
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie

Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenie nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Na dzień otrzymania przez Panią/Pana niniejszego formularza, odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 14% w skali roku.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał postanowienia umowy kredytowej, Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia i do odstąpienia od umowy kredytowej.
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie spłatę kredytu przed terminem Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed terminem określonym w Umowie, bez dodatkowej prowizji za wcześniejszą spłatę.
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

 1.      Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679),
 2.      Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
 3.      Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51–214),
 4.      Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A (02-679).
 5.      Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38 (31–476).
 6. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.

Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

1) Informacje dotyczące kredytodawcy  
Kredytodawca: {SPVLegalCompanyName}
KRS {SPVKrs}, REGON {SPVRegon}, NIP {SPVTaxId}
Numer telefonu: +48 22-388-66-66
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: {webpage_address}
Rejestr* {SPVLegalCompanyName} jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr. {SPVKrs}
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2) Informacje dotyczące umowy kredytowej  
Odstąpienie od umowy* W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia Umowa Pożyczki uważana jest za niezawartą. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od umowy kredytowej poprzez wysłanie wiadomości e-mail z zeskanowanym oświadczeniem opatrzonym czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy zawierającym imię i nazwisko na adres info@extraportfel.pl lub pisma na adres pocztowy Operatora - Creamfinance Poland Sp. z o.o.,Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. W powiadomieniu należy wskazać imię, nazwisko, numer PESEL Pożyczkobiorcy, numer i datę pożyczki.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu

Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego, a spory rozstrzygane są przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sądem miejsca wykonania zobowiązania (§ 18.14 oraz § 18.15 Ramowej Umowy Pożyczki).

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Prawo polskie.

Język umowy/język komunikacji Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
3) Informacje dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Pożyczkodawcy w trybie opisanym w Ramowej Umowie Pożyczki.

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Pożyczkobiorca może:

 1. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),
 2. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (Pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.