Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

{SPVLegalCompanyName}

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca: {SPVLegalCompanyName}
KRS {SPVKrs}, REGON {SPVRegon}, NIP {SPVTaxId}

ul. {SPVStreet}, {SPVZipcode} Warszawa
Adres: {SPVStreet}, {SPVZipcode} Warszawa
Numer telefonu: +48 22-388-66-66
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl , www.extraportfel.com.pl
OPERATOR: CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o.
Adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Numer telefonu: +48 22-388-66-66
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl, www.extraportfel.com.pl
POŚREDNIK KREDYTOWY: Solfin.Net Inc. działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Adres: ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa
Numer telefonu: NIE DOTYCZY
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl, www.extraportfel.com.pl

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu Pożyczka na dowolny cel konsumpcyjny
Całkowita kwota kredytu
Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione
{Loans.Amount} PLN
Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając regularne dochody, bieżące zobowiązania kredytowe oraz historię kredytową.
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne
Po zawarciu umowy kredytowej przyznana kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek Pożyczkobiorcy nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia Umowy Pożyczki.
Czas obowiązywania umowy Umowa kredytowa obowiązuje przez {Loans.Term} dni od daty zawarcia.
Zasady i terminy spłaty kredytu

Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę pożyczki wraz ze wszystkimi opłatami wynikającymi z Umowy Pożyczki poprzez wpłatę wymagalnych należności na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Operatora (działającego w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy) w terminie wskazanym w Umowie Pożyczki.

Termin spłaty pożyczki: {duedate_date}

Kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:

  1. odsetek za opóźnienie w płatności Pożyczki;
  2. odsetek kapitałowych;
  3. opłaty przygotowawczej;
  4. prowizji;
  5. kwoty Pożyczki.

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

Całkowita Kwota do spłaty: {Loans.PLRepayable} zł

Na którą składają się:

Kwota Pożyczki: {Loans.Amount} zł
Prowizja: {Loans.LoanFees} zł
Odsetki: {interest} zł
Opłata przygotowawcza: {Loans.PreparationFees} zł

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności
- opis towaru lub usługi:
- cena:
 NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt
 NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
 NIE DOTYCZY

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej:

— odsetki kapitałowe: 0% w stosunku rocznym

W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej lub braku warynków promocyjnych:

— odsetki kapitałowe: 10% w stosunku rocznym 

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Odsetki kapitałowe naliczane są od kwoty kapitału Pożyczki, za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Pożyczki, począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki, przy czym podstawą do ich obliczenia jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowaniaJest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej: 
RRSO = {apr} %

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:  

·         Kwota pożyczki:  {Loans.Amount} zł

·         Stopa oprocentowania pożyczki: 0 %

·         Prowizja: 0 %

·         Opłata przygotowawcza: 0 zł

·         Okres pożyczki: {Loans.Term} dni

·         Spłata jednorazowa (1 rata).

·         Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

opłata rejestracyjna: 0,01 zł (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 3000 zł; umowa na 45 dni; oprocentowanie stałe w skali roku 0%; opłata przygotowawcza: 0 zł; prowizja 0 zł; całkowity koszt pożyczki: 0 zł; całkowita kwota do spłaty: 3000 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%.

W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej lub braku warunków promocyjnych:

RRSO = {original_apr} %

*Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:  

·         Kwota pożyczki:  {Loans.Amount} zł

·         Stopa oprocentowania pożyczki: 10 %

·         Prowizja: {Loans.OriginalLoanFees}

·         Opłata przygotowawcza: {Loans.OriginalPreparationFees} zł

·         Okres pożyczki: {Loans.Term} dni

·         Spłata jednorazowa (1 rata).

·         Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

Reprezentatywny przykład:
Opłata rejestracyjna: 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie stałe w skali roku: 10%; opłata przygotowawcza 190 zł; prowizja 81,00 PLN; odsetki kapitałowe 8,20 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1279,20 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1900%.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy
NIE DOTYCZY
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt  1. W przypadku terminowej spłaty Pożyczki Promocyjnej:

Prowizja: {Loans.LoanFees} zł
Odsetki: {interest} zł
Opłata przygotowawcza: 0 zł

2. W przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty Pożyczki Promocyjnej lub braku warunków promocyjnych:

Prowizja: {Loans.OriginalLoanFees} zł
Odsetki: {Loans.OriginalInterestFees} zł
Opłata przygotowawcza: {Loans.OriginalPreparationFees} zł

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych NIE DOTYCZY

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np. karty kredytowej)

NIE DOTYCZY

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową

NIE DOTYCZY
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie

Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień Ramowej Umowy Pożyczki oraz Indywidualnej Umowy Pożyczki, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy. O zmianie postanowień Ramowej Umowy i/lub Indywidualnej Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy.

Opłaty notarialne NIE DOTYCZY
Skutek braku płatności

Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. Na dzień otrzymania przez Panią/Pana niniejszego formularza, odsetki maksymalne za opóźnienie wynoszą 14% w skali roku.

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:
Tak
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie spłatę kredytu przed terminem Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki w całości lub części przed terminem określonym w Umowie. Za wcześniejszą spłatę części lub całości Pożyczki, Pożyczkodawca nie pobiera prowizji.
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem NIE DOTYCZY

Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Zostanie Pan/Pani sprawdzony/a w następujących bazach danych:

  1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy Postępu 17A (02-676),
  2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),
  3. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A (02-676).
  4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 31-476 Kraków, ul. Lublańska 38 (31-476)
  5. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.

Czas obowiązywania formularza Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

1) Informacje dotyczące kredytodawcy  
Kredytodawca: {SPVLegalCompanyName}
KRS {SPVKrs}, REGON {SPVRegon}, NIP {SPVTaxId}
Adres: ul. {SPVStreet}, {SPVZipcode} Warszawa
Numer telefonu: +48 22-388-66-66
Adres poczty elektronicznej: info@extraportfel.pl
Numer faksu: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej: www.extraportfel.pl, www.extraportfel.com.pl
Rejestr* {SPVLegalCompanyName} jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr. {SPVKrs}
Organ nadzoru* Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2) Informacje dotyczące umowy kredytowej  
Odstąpienie od umowy* W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczkobiorca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia Umowa Pożyczki uważana jest za niezawartą. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Operatora (al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu lub zeskanowanego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy zawierającym imię i nazwisko na adres poczty elektronicznej zamieszczony na Stronie Internetowej info@extraportfel.pl.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu

Dla umowy kredytowej stosuje się przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z Umową Pożyczki, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Prawo polskie.

Język umowy/język komunikacji Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
3) Informacje dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamacje w sprawach dotyczących Umowy Pożyczki. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@extraportfel.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii (numer telefonu +48 22 388 66 66).

Pożyczkobiorca również ma prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017, poz. 2270 ze zm.).

Pożyczkobiorca ma także możliwość skorzystania z internetowej platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL i służy pozasądowemu rozstrzyganiu przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.