Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o.

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wprowadzony został przez Creamfinance Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000453034, o numerze NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 2.700.000 zł, (dalej jako „CREAMFINANCE”).

2. Regulamin określa warunki, na jakich CREAMFINANCE udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowegoWWW.EXTRAPORTFEL.PL (dalej jako „ Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy ”) oraz CREAMFINANCE, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez CREAMFINANCE.

3. CREAMFINANCE świadczy na rzecz Użytkowników usługi w zakresie umożliwienia korzystania z Serwisu na zasadach przyjętych w Regulaminie (zwane dalej: „Usługami” lub „ Usługami świadczonymi drogą elektroniczną”).

4. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.

5. W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.

6.Regulamin nie ma zastosowania usług świadczonych przez CREAMFINANCE, w zakresie, w którym korzystanie z tych usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Użytkownikami, a instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których CREAMFINANCE świadczy usługę pośrednictwa kredytowego (aktualna lista dostępna na stronie internetowej Serwisu), a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki.

 

§ 2

1. Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
2. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki z KIM Finance sp. z o.o. i MDP Finance sp. z o.o. (zwanych dalej: „Pożyczkodawcami”) uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

 1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
 2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
 3. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,
 4. przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookies.

7. CREAMFINANCE dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego CREAMFINANCE, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 

§ 3

1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie WWW.EXTRAPORTFEL.PL. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowaniu się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.

4. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki z Pożyczkodawcami.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 4

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:

 1. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron,
 2. w przypadku usług odpłatnych - rezygnacji z usługi.

3. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.

4. CREAMFINANCE zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

§ 5

1. CREAMFINANCE dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.

2. CREAMFINANCE zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.

3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

§ 6

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.

4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

 

§ 7

1. CREAMFINANCE zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:

 1. podania nieprawdziwych danych osobowych,
 2. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
 3. naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

2. Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez CREAMFINANCE.

 

§ 8

1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez CREAMFINANCE oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują CREAMFINANCE. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody CREAMFINANCE jest zabronione.

3. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

§ 9

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu tj. osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie jest CREAMFINANCE Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000453034, o numerze NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 2.700.000 zł.

2. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.

 

§ 10

1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną z świadczeniem przez CREAMFINANCE usług drogą elektroniczną: drogą pisemną na adres pocztowy CREAMFINANCE Sp. z o.o. (ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny CREAMFINANCE (info@extraportfel.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii CREAMFINANCE (numer telefonu +48 22 388 – 66 - 66).

2. CREAMFINANCE rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, CREAMFINANCE poinformuje o tym Użytkownika wskazując:

 1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. O rozpatrzeniu reklamacji CREAMFINANCE poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez CREAMFINANCE w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że CREAMFINANCE udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

 

§ 11

1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.

3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

4. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.

5. O zmianach Regulaminu CREAMFINANCE informuje na stronach Serwisu.

6. CREAMFINANCE może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi CREAMFINANCE informuje ogłoszeniem w Serwisie.

To Top